slomczynski michael
19 impasse des visons


17200 royan